29.7.2021

Humanistinen kaupunkitutkimus
Humanistinen kaupunkitutkimus on kirja, jossa pureudutaan kaupunkitilan ja sen suunnittelun inhimilliseen puoleen. Julkinen tila kokemuksellisena ulottuvuutena jää helposti unholaan kun tavoitellaan tehokkuutta ja näennäistä hyötyä.

Kaupunki virkamiehen, poliitikon tai arkkitehtitoimiston papereissa on pahimmillaan hajutonta tilaa, joka ei ota huomioon ihmisten muistoja, tarvetta itseilmaisuun tai tilan muokkaamiseen. Tämä kirja paneutuu asioihin, joita modernissa kaupunkisuunnittelussa tulee ajatella.

 

"Maantieteellisesti ja sosiaalitieteellisesti painottunut kaupunkitutkimus kaipaa rinnalleen kulttuurisesti, kielellisesti ja historiallisesti suuntautuneen humanistisen tutkimuksen, jossa tunnistetaan ja analysoidaan monipuolisten aineistojen avulla kaupunkiin liittyviä moninaisia kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten kerrostumia."

Kaupunkien kehittymistä eivät ohjaa vain infrastruktuurin suunnittelu, arkkitehtuuri ja talous vaan taustalla vaikuttavat myös ihmisten väliset suhteet ja arvot ja parhaimmillaan myös tietoiset pyrkimykset hyvinvointiin ja tasa-arvoon.


Kirjassa peräänkuulutetaan kovien arvojen kyllästämässä maailmassa tutkijoiden herkistymistä arkipäivän tarkasteluun ja siihen miten ihmiset tosiasiassa kiinnittyvät paikkoihin. Siinä puhutaan niin sanotusta humanistisesta maantieteestä, jossa "paikka ei ole objektiivista todellisuutta eikä perustu rajattuun fyysiseen sijaintiin. Siksi siitä onkin mahdoton piirtää karttaa perinteisessä koordinaatteihin ja rajoihin perustuvassa merkityksessä."Humanistisessa maantieteessä tilan muodostaa myös sen miten ihmiset kokevat ympäristönsä ja vaikuttavat erilaisissa tiloissa toistensa kanssa. Miten nämä "rakentavat aisteihin ja tunnekokemuksiin pohjaavaa kaupunki-identiteettiä". Kaupungit ylläpitävät ja synnyttävät kulttuuria, joka lähtee sen asukkaista, mutta joka asuu myös rakennusten seinissä.

"Humanistinen kaupunkitutkimus on vaikuttavaa ja ajankohtaista myös kriittisen kulttuuriperinnön tutkimuksen ja kulttuuriperintötyön osallisuuden kysymysten kehittämisessä, sillä muuttuvassa maailmassa kaupungit ovat tärkeässä roolissa arjen elinympäristön rikkauden, identiteetin muodostumisen ja hyvinvoinnin varmistamisessa."Ero aineellisen ja aineettoman välillä tulee ymmärtää ja miten ne tosiasiassa kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi muistin kautta. Esimerkkinä kirjassa puhutaan lasten leikkipaikoista ja miten ne ovat muuttuneet ehkä turvallisemmiksi, mutta samalla osaksi maantieteilijä Hille Koskelan kuvaamaa "pelkokierrettä", jossa turvallisesta ympäristöstä tehdään pelottava suojautumalla mahdollista pahaa vastaan.


On erityisen tärkeää muistaa, että tila ei ole kaikille yhtä vapaa kokemiselle vaan toimijuus määräytyy erilaisten valtarakenteiden kautta. Voisi siis ajatella humanistisen kaupunkisuunnittelun olevan eräänlainen osa sosiaalisen hyvinvoinnin työkalupakkia.


Humanistinen kaupunkitutkimus, 2021, Vahtikari, Tanja (Toimittaja) Ainiala, Terhi (Toimittaja) Kivilaakso, Aura (Toimittaja) Olsson, Pia (Toimittaja) Savolainen, Panu (Toimittaja), Vastapaino


Mainoslinkit merkattu: *

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti